GT 12 - Conflitos socioambientais

0. SUMARIO.pdf 01. PREZOTTI.pdf 03. BALTRUSIS MACHADO JESUS E ROQUE.pdf 04. BORGES.pdf 05. MEDEIROS E CAZELLA.pdf 06. SILVA.pdf 07. OLIVEIRA.pdf 08. NEVES CAETANO.pdf 09. CASTRO CAETANO.pdf 10. ONETI MOREIRA FARIAS.pdf 12. THIBES AZEVEDO SANTOS.pdf 13. MIRANDA FIGUEIRA.pdf 14. SILVA Carlos Roberto.pdf 15. RENNO MELLO.pdf 16. TULLER FERREIRA.pdf 17. SOUZA TEIXEIRA.pdf 18. BRAGA.pdf 19. PUGGIAN RAULINO SILVA.pdf 20. FALCAO FARIA.pdf 21. MAURICIO.pdf 23. THOMPSON COSTA.pdf 25. MIRANDA.pdf 26. SOUZA.pdf 27. BERNARDES PIMENTA.pdf 28. POHLMANN FARIA.pdf 29. SILVA BARRETO FILHO.pdf 30. FONSECA.pdf 32. NEVES GANTOS.pdf 33. RANGEL.pdf 34. SILVA FIGUEIREDO FARIA.pdf